Kontrollplan

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att den ska var objektspecifik och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att:

  • väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls,
  • förbudet mot förvanskning följs, och
  • kraven på varsamhet följs

Kontrollen kan utföras antigen inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroller eller av en certifierad sakkunnig.

I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om:

  • vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
  • vem som ska göra kontrollerna,
  • vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
  • vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och
  • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand

Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarig biträder er att upprätta ett förslag till kontrollplan som ni lämnas in till kommun. Kontrollplanen fastställs i samband med att kommunen utfärdar ett startbesked.

Är ni i behov av hjälp med att upprätta en kontrollplan?

Kontakta Plan- och byggkonsulterna för en kostnadsfri offert.
Få svar inom en arbetsdag!

Kontakta oss