Kontrollansvarig i Haninge

Vad gör en kontrollansvarig?

Enligt plan- och bygglagen krävs det en certifierad kontrollansvarig för det flesta bygglovspliktiga åtgärder. Kontrollansvarig ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat:

  • Biträda byggherren att upprätta ett förslag till kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs
  • Vid avvikelser informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden
  • Närvara vid tekniska samråd, myndighetsbesiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser
  • Skriva ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Kontrollansvariges uppgift är inte att leda byggnadsarbetet, utan att för byggherrens räkning övervaka att samhällskraven uppfylls. Den kontrollansvarige bör kopplas till byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsskedet. Byggherren ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kontrollansvarig innan bygglov beviljas.

Plan- och byggkonsulterna kan tillhandahålla certifierad kontrollansvarig i Haninge med omnejd.

Pris för en certifierad kontrollansvarig kan variera stort beroende av projektets omfattning och komplexitet. Plan- och byggkonsulterna erbjuder alltid certifierad kontrollansvarig till ett fast pris som är skräddarsytt efter just ert projekt.

Söker ni en certifierad kontrollansvarig i Haninge?

Kontakta Plan- och byggkonsulterna för en kostnadsfri offert.
Få svar inom en arbetsdag!

Kontakta oss